Usługi

Projekt Sprawca


Usługa Projekt Sprawca umożliwia włączenie się do prowadzonego postępowania karnego i ubieganie się o uzyskanie statusu pokrzywdzonego w sprawie.

W ramach przysługujących pokrzywdzonemu uprawnień podejmujemy czynności w zakresie uzyskania dostępu do akt sprawy w celu poddania ich analizie ukierunkowanej na ustalenie stanu faktycznego, w tym odtworzenia przebiegu zdarzenia, a w konsekwencji wskazania jego sprawcy.

Przeprowadzone czynności w głównej mierze skoncentrowane są na określeniu ewentualnego współsprawstwa lub przyczynienia się do powstania szkód przez samego poszkodowanego. To w znacznym stopniu może wpłynąć na ograniczenie bądź wyłączenie odpowiedzialności kierującego pojazdem ubezpieczonym, wskazywanym pierwotnie jako samoistny sprawca zdarzenia.